Επιθεώρηση MEDECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η MEDECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επιθεωρήθηκε και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.