Εξωτερική συσκευασία

Η (εξωτερική) συσκευασία των προς μεταφορά βιολογικών υλικών γίνεται σε πιστοποιημένες κατά ADR, RID, IMDG Code, UN, ICAO TI και ΙΑΤΑ (σήμανση : UN 3373) συσκευασίες μεταφοράς των υλικών αυτών με αντοχή σε θερμοκρασίες -40ο C έως 55ο C και πίεση έως και 95 kPa.

Οι θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών είναι πιστοποιημένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη μεταφορά και αποθήκευση θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών καθώς και κατά ADR για την ασφαλή μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών. Διαθέτουν κατάλληλη μόνωση που επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιτυγχάνοντας έτσι τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για οποιοδήποτε είδος μεταφερόμενου υλικού.

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα, προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμείνει σταθερή, γίνεται χρήση μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.

Οι συνθήκες θερμοκρασίας παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα καταγραφής ταυτόχρονα τεσσάρων θερμοκρασιών τεσσάρων διαφορετικών σημείων.

Τα δεδομένα της θερμοκρασίας είναι διαθέσιμα άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση βιολογικών υλικών και παραγώγων και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει τα οχήματά της με σύστημα GPS (Global Positioning System) με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας των θαλάμων θερμοσυντήρησης.