Εξοπλισμός μεταφοράς βιολογικού υλικού

Για την μεταφορά του βιολογικού υλικού χρησιμοποιούνται φορητά ψυγεία - κιβώτια που είναι πιστοποιημένα για την μεταφορά των υλικών αυτών κατά ADR, RID, IMDG Code, UN, ICAO TI και ΙΑΤΑ (σήμανση κατά UN : 4BU/Class 6.2/**/D/BAM 6016 - ZARGES) και σύμφωνα με την ταξινόμηση των υλικών αυτών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας -W.H.O.

Για την μεταφορά των βιολογικών υλικών από και προς το όχημα μεταφοράς χρησιμοποιούνται ειδικοί φορητοί θερμομονωτικοί θάλαμοι.