Κατηγορίες ΕΑΥΜ

Τα ΕΑΥΜ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (βάσει σχετικής Νομοθεσίας ΚΥΑ 146163/2012)

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)


Απόβλητα που έχουν μολυνθεί από αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα ώστε να είναι ορατό, πχ. βελόνες, σύριγγες, χειρουργικά νυστέρια, γάντια μιας χρήσεως, κλπ.

Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)

Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών- βιοχημικών εξετάσεων, πχ. πλάκες, τρυβλία και άλλα μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες / Ανατομικά απόβλητα: ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα.

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

Επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως: χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, οξέα, αλκάλια και άλλα οξειδωτικά. Διαλύτες από ακτινολογικά εργαστήρια. Αμάλγαμα οδοντιατρικής. Ληγμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών.